Dielňa tvorivého divadla

Tagged: , , ,

Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) je cyklický workshop, ktorého priebeh bol rozdelený podľa jednotlivých umeleckých disciplín participujúcich na vzniku divadelných predstavení. Do projektu sa zapojili deti zo základných škôl v Martine, členovia Detského  divadelného súboru Kamarát z Martina a študenti zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Martine. Účastníci tohtoročného projektu boli rozdelení do troch skupín, pozostávajúcich z osem až osemnásť členov. V prvej fáze každá skupina napísala dramatický príbeh podľa vlastných predstáv za pomoci lektorky Mgr. Evy Benčíkovej tak, aby boli príbehy zrozumiteľné, hrateľné a primerané veku účinkujúcich. Pod dohľadom Branislava Benčíka si každá skupina k svojej divadelnej hre vytvorila kostýmy, masky a kulisy.  V ďalšej fáze projektu došlo k naskúšaniu jednotlivých hereckých úloh, kde boli po hereckej, hlasovej i pohybovej stránke všetci účastníci odborne vedení Mgr. art. Naďou Uherovou.

Cieľom projektu DTD bolo kvalitné a efektívne využívanie voľného času detí a mládeže s dôrazom na predchádzanie a eliminovanie sociálno-patologických javov, podporovanie a rozvíjanie ich kreativity, komunikácie, vnímania a myslenia.

Zámerom projektu bolo vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu boli založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

V priebehu roka 2014 účastníci projektu pripravili tri autorské divadelné inscenácie:

  • Snehulienka a 8 trpaslíkov
  • Pipi
  • Malý veľký princ

Na vzniku týchto detských autorských inscenácií ako odborní poradcovia participovali aj pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Adam Kmeť a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká.

Realizáciou projektu sme podporili aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí z rôznych častí regiónu Turiec a poskytli im  priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór a detské divadlo

/ 68 Articles

Dalibor Steindl

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).