CESTOVNÝ RUCH PRE VŠETKÝCH

Značky: , , , , , ,

P1100704 (2) (640x480)

6. februára sa uskutočnil v Českom Těšíne úvodný workshop česko – slovenského projektu „Cestovanie bez bariér“. Workshop organizovalo Občianske združenie Trianon Český Těšín, ktoré je nositeľom projektu.

IMG_9550 (3) (640x427)

Malá Fatra z Turca.
Cieľom je prenesenie českej metodiky mapovania prístupnosti turistických atraktivít na Slovensko, konkrétne do regiónu Turiec. Ide predovšetkým o širšiu spoluprácu partnerov v oblasti podpory sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím a seniorov do voľnočasových turistických aktivít. Ďalším cieľom je propagácia potenciálu cestovného ruchu prístupného pre všetkých v regiónoch Těšínske Slezsko a Turiec.

Martinské Hole (3) (640x427)

Martinské hole.

Podujatia sa okrem organizátora zúčastnilo viac ako 20 predstaviteľov rôznych inštitúcií, ktorí diskutovali o možnostiach spolupráce pri rozvoji podmienok pre cestovanie osôb so špecifickými potrebami v oboch regiónoch. Región Turiec audiovizuálnou formou a pôsobivými propagačnými materiálmi predstavila Dana Miškusová, ktorá zastupovala Oblastnú organizáciu cestovného ruchu a Mesto Martin. Partnerom projektu v Turci je Občianske združenie TRIANON SK.

P1100676 (3) (640x480)

Účastníci podujatia.

Jana Sczuková zo spoločnosti KAZUIST Třinec, ktorá je členom ENAT (Európskej siete pre prístupný cestovný ruch) zoznámila prítomných s podstatou bezbariérového cestovania, špecifickými potrebami potenciálnych turistov – osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Informovala aj o nástrojoch a dôvodoch sprístupňovania služieb cestovného ruchu všetkým. Najbližšími aktivitami projektu bude prenos metodiky mapovania prístupnosti turistických atraktivít a preškolenia nových „mapovačov“ z Turca. Ďalším krokom bude vykonanie monitoringu troch turistických cieľov v regióne Turiec podľa jednotnej metodiky. Mapovania sa ako dobrovoľníci zúčastnia aj členovia martinskej občianskej iniciatívy KLAS, Ivana Farská a Dalibor Steindl.
Ivana Farská nám o tom povedala: „ Zaujímam sa o túto tematiku už dlhšiu dobu. Počas nej som si uvedomila, aké dôležité je vžiť sa do situácie našich seniorov a osôb s obmedzenými schopnosťami pohybu a orientácie, poznať ich hendikepy. Žiaľ ešte stále existuje množstvo bariér nielen technických, mechanických ale i psychických, ktoré bránia bezproblémovému cestovaniu a využívaniu ponuky cestovného ruchu práve tejto veľkej skupine našich spoluobčanov. Jedným z takýchto faktorov je napríklad aj nedostatočne vyškolený a pripravený personál ubytovacích a stravovacích zariadení, ktorý mnohokrát nepozná špecifické potreby, obmedzenia týchto návštevníkov. Preto im nedokáže poskytnúť služby na potrebnej úrovni. Budem rada ak sa nám v regióne postupne podarí aj toto zlepšiť. Určite to bude prínosom pre obidve strany – návštevníkov aj zariadenia cestovného ruchu.“

P1100687 (4) (640x480)

Dalibor Steindl: „Mnohé z turistických cieľov, stravovacích a ubytovacích zariadení sa nachádzajú na sídliskách a v jednotlivých mestských častiach turčianskych miest. Preto chcú členovia našej iniciatívy KLAS aktívne prispieť k mapovaniu, analýze a následne k zlepšeniu možností pre cestovanie bez bariér v našich mestách. Treba sa napríklad zamyslieť nad prístupnosťou niektorých vlakových staníc. Ale bariér v infraštruktúre cestovného ruchu je viac. Budeme sa spolu s našimi partnermi snažiť aj o vytváranie priaznivej atmosféry partnerskej podpory s predstaviteľmi samosprávy a subjektmi cestovného ruchu v Turci pri odstraňovaní spomínaných bariér. Mapovanie súčasných podmienok je prvým krokom. S jeho výsledkami oboznámime kompetentné inštitúcie i širokú verejnosť.“

Faj. Zdroj: OS TRIANON Č. Těšín, foto:Farský

/ 175 Articles

Ján Farský

Diskusia je uzavretá

Diskusia je uzavretá