7. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja – priamy prenos1. Otvorenie. 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. mája 2018. 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018. 4. Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie. 5. Deklarácia spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov. 6. Návrh na zmenu Uznesenia 8/26 v časti 12. zastupiteľstva z 25. septembra 2017. 7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 8. Návrh na založenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o.. 9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. 10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. 11. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018. 12. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto. 13. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto. 14. Návrh zriaďovacej listiny Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto. 15. Zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 16. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 17. Dodatky k zriaďovacím listinám zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 18. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 19. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2018 program „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“, Výzvy č. 2/2018 program „KULTÚRA“ a Výzvy č. 3/2018 program „REGIONÁLNY ROZVOJ“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016. 20. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018. 21. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018. 22. Interpelácie. 23. Rôzne 24. Záver. Doplňujúci bod – Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Doplňujúci bod – Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Doplňujúci bod – Návrh na menovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledku výberového konania

/ 3348 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.