5. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho krajaProgram rokovania: 1. Otvorenie. 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. marca 2018. 3. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“. 4. Interpelácie. 5. Rôzne. 6. Záver.

/ 3378 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.