4. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK – priamy prenosProgram rokovania: 1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 29. januára 2018.
3. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
5. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.
6. Návrh na odvolanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
9. Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom „Kde bolo, tam bolo, v krajine modrotlače“.
10. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu AKTÍVNY ČLOVEK – AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.
11. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
12. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
13. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
14. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine zariadenia – Centrum sociálnych služieb ANIMA so sídlom Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš.
15. Správa o začatí procesu tvorby novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 – 2023.
16. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2017, vrátane vekovej štruktúry poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
17. Správa o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a informácia o výsledku protokolu kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multidetektorových počítačových tomografov.
18. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017.
19. Interpelácie.
20. Rôzne.
21. Záver.
• Doplňujúci návrh – Návrh na odvolanie riaditeľky KKS v Žiline
• Doplňujúci návrh – Návrh na odvolanie riaditeľky CSS Ľadoveň Martin
• Doplňujúci návrh – Návrh na odvolanie riaditeľky CSS Orava v Tvrdošíne

/ 3375 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.