3. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK – priamy prenosPriamy prenos zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK 1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 18. decembra 2017.
3. Návrh na voľbu podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja.
4. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
6. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020.
7. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
8. Návrh na zmenu Uznesenia 15/3 písm. a) v bode 3. a 5. zastupiteľstva z 24. februára 2014.
9. Návrh na zmenu Uznesenia 15/11 v bode 1. a 2. zastupiteľstva zo 6. júla 2015. 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 – Fond Mikroprojektov.
12. Návrh na voľbu zástupcov Žilinského samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
13. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018.
14. Interpelácie.
15. Rôzne.
16. Záver.

/ 3376 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.