26. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK – priamy prenosProgram rokovania: 1.Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 3. júla 2017.
3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017.
4. Informácia o ďalšom prevádzkovaní dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca.
5. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
6. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022.
7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
9. Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci medzi Moravskosliezskym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.
10. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ vo výške 216 000 € (96 000 € + 120 000 €).
11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
12. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. 13. Návrh na zmenu Uznesenia 23/25 písm. c) zastupiteľstva z 3. júla 2017.
14. Výber štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2017 – 2018.
15. Návrh na zánik členstva Žilinského samosprávneho kraja v záujmovom združení právnických osôb s názvom Vedecko – technologický park Žilina. 16. Návrh na zmenu Stanov Európskeho združenia územnej spolupráce TRITIA.
17. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
18. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
19. Správa o stave a priebehu stavebných prác na stavbe „Oravská poliklinika Námestovo – Stavebné úpravy – dobudovanie 2. NP rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove“.
20. Správa o postupe napĺňania cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020 a o plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018 k 30. júnu 2017. 21. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017.
22. Správa o priebehu prác opráv a rekonštrukcií mostov a ciest II. a III. triedy k 31. augustu 2017.
23. Interpelácie.
24. Rôzne.
25. Záver.

/ 3409 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.