25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSKProgram rokovania: 1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 2. mája 2017.
3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
4. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
5. Dodatok č. 3 k Zásadám vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja.
6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., návrh spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. a návrh spôsobu jej financovania.
7. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch na volebné obdobie 2017 – 2022.
8. Určenie sídla Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií pre volebné obdobie 2017 – 2022.
9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
10. Návrh na zrušenie Uznesenia 14/22 zastupiteľstva z 19.decembra 2016 a návrh na schválenie medzinárodnej Partnerskej zmluvy Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
13. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 3/2017 „REGIONÁLNY ROZVOJ“.
14. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského samosprávneho kraja pri implementácii RIÚS ŽK na roky 2014 – 2020.
15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017.
16. Interpelácie.
17. Rôzne.
18. Záver. Doplňujúci bod: Návrh na schválenie spoluf. žiadosti o NFP (bezpečná a ekologická doprava)

/ 3347 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.