Netolerujme nepoctivcov

Pri odhaľovaní porušovateľov zákonov môže byť Turčianskej vodárenskej spoločnosti veľmi nápomocná aj verejnosť, najmä susedia obyvateľov s nepovolenými rozvodmi a čiernych producentov odpadových vôd.

11. nov 2017 o 15:40 FAJ

Pitná voda z vodovodu musí byť zdravotne nezávadná. Vodárenská spoločnosť ju vo svojich zariadeniach upravuje tak, aby spĺňala predpísané hygienické normy. Kvalitu vody vo vodovodnej sieti pravidelne kontroluje. No môže sa stať, že zdravotnú nezávadnosť vo svojom okolí ohrozia niektorí nezodpovední odberatelia vody. O tom, ako a prečo sa to deje, nám rozprával MVDr. Rastislav Zábronský, generálny riaditeľ Turčianskej vodárenskej spoločnosti:

– Pred určitým časom nám v jednej lokalite vzorky odobraté v našej rozvodnej sieti signalizovali kontamináciu pitnej vody. Zisťovali sme príčinu a ukázalo sa, že to spôsobuje odberateľ v rodinnom dome, ktorý chcel ušetriť a odoberal vodu aj z vlastného vodného zdroja. Prepojil však rozvod zo studne s našou vodovodnou prípojkou. Keďže voda zo studne nebola hygienicky upravovaná, kontaminoval pitnú vodu v našej rozvodnej sieti. Ohrozil tak zdravie nielen svoje, ale aj ostatných odberateľov v tejto lokalite. Mohlo dôjsť k tragédii.

Čo hovoria o takomto nezodpovednom počínaní zákony?

– Vyhláška 442/2002 §4 ods. 7 Zz, to hovorí jasne: Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. To znamená, že odberateľ nesmie prepojiť vlastný zdroj s vodovodnou prípojkou ani v rámci vnútornej inštalácie. Ak má odberateľ aj vlastný vodný zdroj (studňa, potok), tento musí mať samostatný vnútorný rozvod. Voda z verejného vodovodu sa nesmie v žiadnom prípade vo vnútornom vodovodnom systéme miešať s vodou z vlastného zdroja!

V našom regióne sú však aj takí odberatelia, ktorí citovaný zákon nerešpektujú. Čo im hrozí?

– Tieto osoby si neuvedomujú, alebo veľmi nezodpovedne podceňujú dôsledky svojho konania. Veď ak svojím konaním zapríčinia kontamináciu pitnej vody vo verejnom vodovode, dopúšťajú sa verejného ohrozenia zdravia obyvateľstva. A nevyhnú sa preto trestnoprávnej zodpovednosti.

Ale spomínali ste, že takýmto konaním spôsobujú odberatelia aj ďalšie škody. Aké?

– Odberatelia, ktorí čerpajú vodu z vlastného zdroja, neplatia za ňu našej vodárenskej spoločnosti. Šetria tak na vodnom. Ale zároveň túto použitú vodu vypúšťajú do verejnej kanalizácie. Samozrejme, zase bez platenia. Stávajú sa tak „čiernymi“ producentmi odpadových vôd. Jednoducho, načierno odoberajú od našej spoločnosti službu, za ktorú neplatia stočné. Spôsobujú tým škodu vodárenskej spoločnosti a jej akcionárom – mestám a obciam Turca a tým vlastne svojim spoluobčanom. Tí to musia zaplatiť za nich. Za takéto konanie hrozí čiernym producentom odpadových vôd tiež trestnoprávna zodpovednosť.

Ako na to reaguje vodárenská spoločnosť?

– Naša spoločnosť postupne monitoruje odberné miesta, pri ktorých sa predpokladá, že tam dochádza k prepojeniu vodovodnej prípojky s rozvodmi z vlastného zdroja. Ak sa podozrenia potvrdia, budú nasledovať voči takýmto odberateľom príslušné právne kroky podľa platnej legislatívy. Samozrejme, pri odhaľovaní porušovateľov zákonov nám môže byť veľmi nápomocná aj verejnosť, najmä susedia obyvateľov s nepovolenými rozvodmi a čiernych producentov odpadových vôd. Treba si uvedomiť, že ohrozujú ich zdravie a ich peňaženky. Falošná solidarita tu teda vôbec nie je na mieste a nie je hanbou, hoci aj anonymne, takýchto občanov nahlásiť našej spoločnosti. Svoje zdravie a peniaze si musia poctiví obyvatelia predsa chrániť!

/ 3409 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.