PROBLEMATIKA BÝVANIA V BYTOVÝCH DOMOCH

Súčasná situácia pri spravovaní bytov najmä v rámci Spoločenstiev vlastníkov bytov je taká, že prevláda snaha dávať do fondu opráv čo najmenej peňazí a predsedami SVB sú často ľudia, ktorí na výkon tejto funkcie majú čas, nie však potrebné vedomosti.

SONY DSC Ing. Ondrej Potančok

Takejto situácii nahráva aj súčasná legislatíva, ktorá dáva vlastníkom bytov práva, ale o ich povinnostiach nehovorí. Dôsledkom tejto situácie sú domy, ktoré sú po technickej stránke zanedbané, roky u nich neboli vykonané legislatívou stanovené revízie ani vykonávané nevyhnutné opravy. Potom sa stáva, že je potrebné zo dňa na deň odstaviť dodávku plynu, elektriny alebo výťah, nakoľko tieto ohrozujú bezpečnosť obyvateľov bytov. Pritom si akoby vlastníci neuvedomovali, že byt nestačí len vlastniť, ale o tento majetok je potrebné sa zodpovedne aj starať. V prípadne neobývateľnosti bytu nikto vlastníkovi, ktorý zanedbal starostlivosť o svoj majetok, nedá iný byt.

Situácia by sa mala v krátkom čase zmeniť. V súčasnosti problematiku opráv, údržby a správy bytov v bytových domoch upravuje Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Tento bol už mnohokrát novelizovaný a niektoré jeho ustanovenia neriešia uvedenú problematiku a sporný je aj súlad niektorých jeho ustanovení s inými zákonmi. Okrem toho bol pôvodne určený na riešenie problematiky prevodov bytov do vlastníctva. Z uvedených dôvodov sa Ministerstvo dopravy, pôšt, telekomunikácií a regionálneho rozvoja rozhodlo pre prevádzku, správu, opravy a údržbu rozhodlo pripraviť samostatný zákon s tým, že v Zákone č. 182/93 Z.z. zostanú len ustanovenia týkajúce sa dokončenia prevodov bytov do vlastníctva. Novo pripravovaný zákon okrem iného určí, aké vedomosti musí mať správca a akým spôsobom ich môže nadobudnúť, aká musí byť tvorba fondu opráv, aby zabezpečovala možnosti pre riadnu údržbu a opravy domov a vykonávania revízií v zmysle platnej legislatívy. Stanoví tiež sankcie za nedodržiavanie zákonom stanovených pravidiel.

Za správcu bude považovaný aj predseda SVB, pokiaľ toto nemá iného správcu a dom si spravuje samo. Predseda SVB bude v takomto prípade ten, kto bude niesť za dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel zodpovednosť.

Nový zákon mal už vstúpiť do platnosti v tomto roku. Situáciu však komplikuje fakt, že Zákon č. 182/93 Z.z. je pod gesciou Ministerstvs financií a nový zákon pripravuje Ministerstvo dopravy, pôšt, telekomunikácií a regionálneho rozvoja, ktoré sa nie na všetkom, čo sa týka ich kompetencií, vedia v krátkom čase dohodnúť. Tiež som členom pracovnej skupiny, ktorá nový zálon pripravuje. Mám v tejto oblastii viac ako 20 ročné skúsenosti ako aj certifikát spĺňajúci požiadavky v zmysle pripravovaného zákona. Podobne sú na tom aj ďalší členovia uvedenej pracovnej skupiny, ktorí v nej zastupujú napr. spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá, iné správcovské spoločnosti a pod.
Faktom však je, že v súčasnosti platný stav legislatívy má ďaleko k dokonalosti a v záujme dlhodobej perspektívy v oblasti bývania je ho potrebné čo najrýchlejšie zmeniť k lepšiemu.

Ing. Ondrej Potančok
Tel.: 0904 280 242, e – mail: omp.sprav@gmail.com

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).