Vzniká Turčianska miestna akčná skupina

Značky: , , , ,

Martin 2008-letecky 435 (2) (683x1024)
MARTIN. V zasadačke MsÚ v Martine sa 15. mája konal informačný seminár na tému „Príprava programového obdobia 2014-2020“ – so zameraním na vidiek , ktorý zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec. Cieľom informačného seminára bolo poskytnúť starostom obcí aktuálne informácie z prípravnej etapy a rozpracovanosti programových dokumentov pre rozvoj vidieka na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
Situáciu ohľadne nového programovacieho obdobia 2014-2020 a predpokladaných možnostiach dotácií účastníkom objasnila Mgr. Jana Braciníková z odboru dopravy a regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Okrem iného zdôraznila najmä aktivity kraja v rokovaniach o navýšení financií v rámci nového programovacieho obdobia a rozšírení podporovaných aktivít. Taktiež vyjadrila odbornú podporu pre novovznikajúce miestne akčné skupiny.
S veľmi cenným príspevkom taktiež vystúpila manažérka zavedenej Miestnej akčnej skupiny Malohont, Ing. Miroslava Kubaliaková, ktorá podrobne opísala množstvo aktivít, ktoré sa im podarilo zrealizovať vďaka poctivému vykonávaniu administratívne mimoriadne náročnej práce. Na tomto praktickom príklade vedenia miestnej akčnej skupiny mali účastníci možnosť dozvedieť sa o konkrétnych prospešných projektoch, ktoré na Malohonte mohli realizovať, ako napr. rekonštrukcia budov, rekreačných zón, pamätihodností, úprava verejných priestranstiev, náučných chodníkov a pod.
Odborná skupina pre rozvoj Turca, ktorá niesla záštitu nad týmto podujatím a spolupracovala na jeho príprave, si okrem iného dala za cieľ vytvoriť na dolnom Turci tzv. miestnu akčnú skupinu, čo je združenie verejno-súkromného partnerstva, ktoré zakladá priestor pre vytvorenie koncepčných stratégií rozvoja vidieka pre vytipované oblasti. Aktivity a konkrétne projekty skupiny budú realizované z prostriedkov Európskeho spoločenstva a budú sa orientovať nielen na najpálčivejšie problémy Turca, ale aj na udržateľný ekonomický rozvoj jeho obcí. Vzhľadom na pretrvajúce nejasnosti o tomto inovatívnom prístupe pre rozvoj vidieka, sa organizátori rozhodli seminárom osloviť najmä starostov turčianskych obcí.
S apelom na zodpovedný prístup starostov k členstvu v rôznych občianskych združeniach vystúpil člen odbornej skupiny, starosta Podhradia a predseda Združenia Turčianska vážsko-fatranská cesta Miroslav Jánošík. Vyhlásil, že „je správne, že sa aktivizujú ľudia z rôznych častí Turca, je však nanajvýš nezodpovedné zo strany niektorých skupín, že využívajú iba čiastkové informácie ako pracovnú metódu na získanie priazne u niektorých starostov. Ešte nie je v národných orgánoch schválený strategický zámer na nové programovacie obdobie ani operačné programy a ich kritériá.“ Zároveň všetkým starostom obcí dolného Turca odporučil členstvo v OZ Turčianska miestna akčná skupina, ktoré založila práve Odborná skupina pre rozvoj Turca. Zloženie skupiny zakladá všetky predpoklady pre kompetentné riadenie projektov a vedenie informačných kampaní. Keďže sa jedná o mimoriadne náročnú prácu v oblasti vypracovania integrovanej stratégie, posudzovania a schvaľovania projektov, skupina pre svoju činnosť vytipovala zatiaľ len určitý počet obcí.

TURIEC 1 694 (1024x683)

Okrem Turčianskej MAS by podľa odborníkov v Turci mohli vzniknúť a plnohodnotne existovať ešte ďalšie dve skupiny – MAS Horný Turiec (okr. Turčianske Teplice) a MAS, ktorá bude schopná operatívne pokryť zvyšnú západnú časť regiónu. Zástupcovia Turčianskej MAS a MAS Horný Turiec si už na seminári zároveň prisľúbili vzájomnú pomoc, informačnú podporu a zdieľanie skúseností. Ako povedal vedúci odbornej skupiny a spoluzakladateľ Turčianskej MAS Igor Hraško, „v každom prípade je našim zámerom, že si budeme navzájom pomáhať pri realizácii stratégií rozvoja tak, aby prosperoval celý Turiec.“ Zároveň dodal, že po získaní ďalších poznatkov o nových podmienkach pre rozvoj vidieka bude skupina iniciovať ďalšie odborné semináre a stretnutia.
rradt, foto: J.Farský

partner sekcie

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).