Koncepcia energetickej bezpečnosti miest a regiónov – VIII. diskusný panel

Tagged: , , ,

Dňa 21.5.2014 sa na mestskom úrade v Českom Tešíne uskutočnil 8.diskusný panel ku koncepcii energetickej bezpečnosti miest a regiónov. Diskusný panel zorganizovalo občianske združenie Trianon  Český  Těšín  v spolupráci s OZ Trianon SK. OZ Trianon SK zastupoval Ing. Dalibor Steindl , ktorý zároveň prezentoval aj aktivitu KLAS – Krajšie, Lepšie, Aktívnejšie sídlisko.

Pôvodná tlačová správa:

Předseda  sdružení Viliam Šuňal  společně s Bożenou Cholewou,  dyrektorkou ZST z Cieszyna,  shrnuli dosavadní  společné  aktivity 11. ročníku  Dni  energie  na  Olši/Olzie,  jejichž  součástí  je  diskusní  panel.  Účastníky přivítal starosta města Český Těšín Vít Slováček.
Účastníky panelu byli studenti SŠ a VŠ, představitelé municipalit,  vědy, vzdělávacích institucí,
firem a občanského sektoru z příhraničních regionů České republiky, Polska a Slovenska.
Obsah  diskusního  panelu  naznačila  již  první  prezentace  projektu  EMISE  představena
studenty  V.  Hlubkem  a  N.  Tilkeridisem  ze  Slezského  gymnázia  v  Opavě  a  společenská
odpovědnost municipalit z hlediska životního prostředí přednesena T. Baginskou, studentkou
MU Brno.
Kromě  toho  mezi  účastníky  byli  poslanci  Parlamentu  ČR  O.  Havlová,  P.  Kudela  a  R.  John  –
kandidát  na  poslance  do  EP.  Paní  O.  Havlová  zmínila  mechanismus  legislativního  procesu,
objasnila jeho  nutnou délku a procesní postup.  Uvedla dosud organizované akce k ochraně  životního  prostředí  a  informovanosti  obyvatel  v  regionu  MSK.  Za  základní  předpoklad
zkvalitnění ovzduší považuje novelu zákona o ovzduší.
Pan R. John považuje za důležitý prvek  informovanost  občanů  nejen  o  životním  p rostředí,  ale  zejména  o  možných  mechanismech podpory opatření na zlepšení ovzduší z globálního rozměru. V rámci EU působí orgány, které rozhodují o způsobech financování různých programů včetně přeshraniční spolupráce. Pan  P. Kudela informoval o novele zákona o zemědělství, který definuje energetický les  –  tj.  využití porostů pro energetiku. Navrhne v Poslanecké sněmovně vytvoření podvýboru pro ovzduší. Ocenil kvalitu diskusního panelu, jeho přínos a fundovanou diskusi účastníků.
Celkový pohled na stav ovzduší, jeho dopad na zdraví populace a opatření prezentovali  M.
Bruštík z KÚ MSK a paní M. Rýparová z KHS MSK. Praktickou  realizaci  opatření  k ochraně  ovzduší  a  krajiny  ve  vazbě  na  zaměstnanost  prezentovali  zejména  K.  Krzywoń  z obce  Třanovice,  kde  mají  dlouholeté  zkušenosti s energetickým  využívaním  biomasy.  T.  Gajdacz  zvýraznil  značné  plánované  investice společnosti  Třineckých  železáren,  a.s.  do  snížení  produkce  emisí  a  imisí.  Polemickou tématiku,  zda  je  jaderná  energetika  obnovitelná  nebo  ne,  otevřel  zástupce  PR  B.  Wrona.  Uvedl rozmístění jaderných elektráren v Evropě a energetický potenciál  alternativních zdrojů v Polsku. Upozornil na dlouhodobá  rizika spojena  s provozem a možné nebezpečí v případě
havárie jaderné elektrárny.
Pohled vědy na  energetiku, ovzduší a soběstačnost prezentovali pan prof. J.  Dobrozemský a
doc. Ing. B. Horák, Ph.D. Kromě složitých mechanismů  měření a řízení nás čeká doba akumulace. Za několik generací budeme  schopni  vyprodukovat převážnou část životních potřeb, ale hledisko času spotřeby  neumíme naplánovat. Nejde přitom jenom o energii, ale zejména pitnou vodu.
Závěry  diskusního  panelu  do  opatření  k partnerské  spolupráci  vědy,  municipalit,  firem  a
neziskového  sektoru  v regionu  zpracuje  kolektiv  Mezinárodního  vědeckého  výboru  vedený
doc. Ing. E. Sikorovou, CSc. z OPF v Karviné.

V závěru  skupina  přítomných  studentů  připravila  výzvu  poslancům  Parlamentu  ČR  za  MSK : Dopis studentu poslancum, kterou předali paní O. Havlové, aby s ní seznámila poslance.
Účastníci  ocenili  vysokou  kvalitu  prezentací,  aktivitu  MSK  na  ochraně  ovzduší,  dosažené
výsledky  VŠB-TU  Ostrava  a  potřebu  dále  šířit  osvětu  mezi  občany  a  zejména  mezi  mládež.
Řešení  problému  životního  prostředí  může  poskytnout  prostor  pro  nová  pracovní  místa
hlavně pro mladé vzdělané lidi, předejde se tak jejich odchodu z regionu.

Dne: 22. 5. 2014
Zdroj: OS TRIANON Český Těšín
www.ostrianon.cz

/ 3376 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).