VPLYV ČLOVEKA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A LES

Tagged: , ,

Človek žije vo svete prírody, ktorá sa vyvíjala už stá milióny rokov predtým, ako vznikol on sám.
Položili sme si už niekedy otázku čo sme my vytvorili pre prírodu a čo vytvorila príroda pre nás ?

V priebehu svojho vlastného vývoja trvajúceho desťtisíce rokov človek stále viac a viac zasahoval do  živej i neživej prírody, životného prostredia a narušoval jeho prirodzenú – ekologickú rovnováhu. Tieto jeho hlboké zásahy do životného prostredia dosiahli najmä v posledných desaťročiach taký stupeň, že to začalo narušovať a vážne ohrozovať veľa fytocenóz a zoocenóz , ale aj človeka samého.. A taký dnešný človek stojí pred paradoxnou úlohou , chrániť seba a životné pred škodlivými účinkami a dôsledkami svojej vlastnej činnosti.

Na Zemi už takmer niet miesta , kde by sa nenašli stopy ľudskej činnosti. Človek obrába a zúrodňuje pôdu , pestuje kultúrne plodiny a chová zvieratá, usmerňuje toky riek, buduje vodné priehrady a mení tvár Zeme, púští, lúk ,polí a lesov. Buduje mestá a priemyselné závody, komunikácie, vytvára si vlastnú prírodu záhrad skleníkov a podobne. Pri tejto činnosti človek pozabudol, že jeho život nemôže existovať bez určitých základných prírodných zložiek životného prostredia.
Naopak, dnes ich vážne ničí a poškodzuje základné prírodné zdroje biosféry. Berieme do úvahy , že zmena kvality životného prostredia napr. pôdy, lesa ma negatívny vplyv a následky na budúce generácie. Kto by chcel konzumovať zeleninu, vyrobenú z chemických postrekov. Konzumovať mäso ktoré je nadopované anibiotikmi a rôznymi stereoidmi . V dôsledku zhoršenia životného prostredia je zničených alebo vážne ohrozených veľa druhov rastlín a živočíchov. Choroby a rovnako odumieranie rastlín a živočíchov sú nielen dôkazom zhoršujúceho sa prostredia , ale i prenikania škodlivín a potravy živočíchov . Veľa týchto škodlivín pokračuje v potravinovom reťazci až k človeku a ohrozuje jeho zdravie.
V súčasnosti existuje veľa definícií životného prostredia, ktoré prizerajú na ekologické, ekonomické, prírodovedecké, lekárske a právnické požiadavky. Jednotne platná definícia nemôže byť vytvorená a nemôže byť všeobecne platná.
Životným prostredím sa rozumie súbor vonkajších činiteľov a podmienok ovplyvňujúcich organizmus, populáciu, spoločenstvo alebo všeobecne súbor organizmov. Životné prostredie je teda vonkajší svet organizmov, všetko to, čo obklopuje organizmy. Pre organizmy má význam najmä prostredie, s ktorým majú bezprostredný styk, a to formou výmenných látok , energie a informácií. Jednoduchšie povedané je to priestor, v ktorom je možný život. Preto si musíme chrániť životné prostredie aby sme dokázali prežiť. Je jasné , že v našom upnáhlanom svete si človek neuvedomuje ako dôležité je pre naše zdravie životné prostredie.
Aj my pristupuje k životnému prostrediu veľmi citlivo, preto máme v tíme ľudí ktorý zbierajú podrobné informácie ako bezohľadne pristupuje vládna strana k Životnému prostrediu. Nám nie je Životné prostredie a ochrana Životného prostredia ľahostajná.

Použitá literatúra .OžPaL 85 Autor : Lukáš Mlynárik (pracovná skupina Prírodné zdroje z hnutia Sme rodina – Boris Kollár)

Designed by bearfotos / Freepik

/ 3394 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).