STRUNOBRANIE 2013

plagát strunobranie I (3) (456x640)

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a jednotlivcov – STRUNOBRANIE 2013

PROPOZÍCIE
KRAJSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY

Organizátor: Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Spoluorganizátor: Mesto Martin, Obec Diaková
Termín konania: sobota, 24. august 2013
(víťazi vystúpia vo večernom programe)
Miesto konania: Obec Diaková

Poslaním krajskej súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a vokalistov menšinových hudobných žánrov (country, bluegrass, trampská a folková hudba a štýly z nich vychádzajúce), podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť, sprostredkovať vzájomnú konfrontáciu a podieľať sa na ich umeleckom raste a motivácii. Prehliadka prezentuje širokej verejnosti výsledky činnosti jednotlivcov – sólistov, hudobných zoskupení a ich autorské aktivity v oblasti tvorby piesní.

Podmienky účasti v súťaži:
Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť vokalisti a inštrumentalisti žilinského kraja, ktorí sa svojej činnosti venujú neprofesionálne a ktorých tvorba a interpretácia je zameraná na hudobné žánre:
 alternatívny folk
 bluegrass
 bluess
 country
 etno-pop
 folk (tradičný i v kombinácii s inými hudobnými štýlmi)
 jazz
 keltská hudba
 rocková hudba
 spirituál a gospel
 šansón
 trampská pieseň
 tzv. vážna hudba – úpravy a interpretácia skladieb v alternatívnom štýle
 worldmusic
 iné (nadžánrové)

Súťažný repertoár je limitovaný počtom skladieb / minutážou:
 hudobné skupiny a formácie prezentáciou 3 – 5 skladieb, s max. minutážou 15 minút čistej hudby
 sólisti (duá) prezentáciou 3 skladieb, s max. minutážou 12 minút čistej hudby

Povinnosti súťažiacich:
 súťažiace hudobné skupiny (sólisti) sú povinní akceptovať pravidlá a podmienky súťaže a rešpektovať pokyny organizátora súťaže.

Práva súťažiacich:
 súťažiace hudobné skupiny (sólisti) majú právo na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže, majú právo žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži a taktiež majú právo vyjadriť sa v dialógu s odbornou porotou k programovému výstupu.

Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie:
 vyplnenej prihlášky
 vybraného koncertného (súťažného repertoáru)
 charakteristiky hudobného telesa, sólistu – informácie o vzniku a doterajšej činnosti
 fotografie hudobného telesa, sólistu

poštou na adresu: Turčianske kultúrne stredisko, Divadelná 5, 036 01 Martin

alebo mailom na adresu: ondrusova.tks@gmail.com

Súťažné kategórie:
1. kategória – Hudobné skupiny s vlastným autorským zázemím
2. kategória – Hudobné skupiny interpretujúce skladby vychádzajúce z tradícií domácej a zahraničnej proveniencie
3. kategória – Hudobné skupiny interpretujúce skladby minulých storočí v úprave a aranžmáne pre svoje nástrojové obsadenia, v štýle ich súčasného interpretačného cítenia a stvárnenia
4. kategória – Duá a menšie hudobné zoskupenia
5. kategória – Sóloví interpreti s vlastnou tvorbou a hudobným sprievodom, účinkujúci osobitého typu autor/interpret

Odborná porota:
Členov odbornej poroty menuje riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine – Mgr. Zuzana Kmeťová. Porota hodnotí atribúty interpretačných výkonov s prihliadnutím na špecifikáciu jednotlivých kategórií (dramaturgická výstavba súťažného repertoáru, použitie technických a výrazových prostriedkov, úroveň vlastnej autorskej tvorby, celkový umelecký dojem). Víťazi krajského kola postupujú do celoštátneho kola STRUNOBRANIE 2013, ktoré sa uskutoční 21. a 22. septembra 2013 v Liptovskom Mikuláši.

Vzdelávacia časť – seminár

Súčasťou súťažnej prehliadky je teoretický seminár, ktorý ponúka rozbory vystúpení v rámci odbornej inštruktážnej činnosti pre hudobné skupiny a sólistov (inštrumentalistov, vokalistov), pre vedúcich a vybraných členov hudobných telies. Realizuje sa po vyhodnotení súťaže, za účasti členov odbornej poroty.

Bližšie informácie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 5
036 01 Martin
www.tks.sk
ondrusova.tks@gmail.com

Mgr. Monika Ondrušová – ondrusova.tks@gmail.com
0918 408 197
0917 494 708
043 / 4132394
Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a jednotlivcov – STRUNOBRANIE 2013

PRIHLÁŠKA

Názov skupiny / meno a priezvisko sólistu (dua):

Meno a priezvisko umeleckého vedúceho (vyplniť len v prípade skupiny):

Kontaktné údaje (telefón, email):

Stručná charakteristika súboru/jednotlivca:

Číslo a názov súťažnej kategórie:

Súťažný repertoár:
1.

2.

3.

Technické požiadavky:

Príloha: fotografia

V …………………………………….., dňa ……………………………. ………………………………………
podpis

Bližšie informácie o podujatí: ondrusova.tks@gmail.com *** 0918 408 197 *** www.tks.sk

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).