M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou

Značky: , , ,

Pamäť ako zdroj spomienok a miesto s poznačenými dejinami

Výstava: M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou
Termín: 23.5. – 7.7. 2013
Usporiadateľ: Turčianska galéria v Martine
Kurátorka: Jarmila Kováčová
Autori: Ľuba Sajkalová, Maroš Rovňák, Martin Piaček, Katarína Poliačiková, Petra Feriancová, Zuzana Žabková, Jaroslav Varga,Peter Ďurík, Ivan Bílý, Marek Kianička, Adam Oľha, Lucia Babjaková, Peter Klaudíny
Predmetom záujmu tematizovaného výstavného projektu je kultúrna pamäť mesta Martin, resp. jej autorská reflexia v dielach výtvarníkov inšpirované ideovým posolstvom, historickou osobnosťou, udalosťou, či konkrétnym umeleckým dielom pochádzajúcim z historických (kultúrnych), dejín mesta Martin z doby jeho slávnej éry konca 19. a prvej polovice 20. st. ďalším plánom výstavy je časová paralela medzi minulosťou a prítomnosťou, reprezentovaná názormi a postojmi umelcov na obecnejšie formulovanú reflexiu hodnôt, ktoré spoluvytvárajú „ kultúrnu pamäť mesta“. Spomínanie nemusí byť pozitívne či nostalgické. V celospoločenskom kontexte predstavuje jedinečnú príležitosť nepriamej konfrontácie medzi tým, čo sa v histórii etablovalo ako kultúrna hodnota a neskôr zaniklo ako nepotrebný „kultúrny relikt“. Výstava sa zamýšľa nad problematikou formovania historickej a kultúrnej pamäti, kde pamäť predstavuje fenomén štrukturovaný práve kultúrnymi a sociálnymi inštitúciami, ktoré ju nielen formujú, ale aj deformujú.

Myšlienkový posun k obecnejším záverom a hľadanie nových významových konotácií témy, napr. vo vzťahu k iným mestám či miestam ako nositeľom miestnej kultúrnej pamäte, ale aj hodnotovému zázemiu, kt. toto mesto (miesto) predstavuje, figuruje Mesto Martin ako „predobraz“ všetkých miest, potenciálnych, či reálnych kultúrnych priestorov, v ktorých vznikajú hodnoty, udalosti, inštitúcie, tvoriace ich „budúcu“ kultúrnu pamäť. Rovnako tak otvára výstava priestor pre prezentáciu diel, ktoré sa venujú rodinnej či súkromnej pamäti. Miesto medzi pamäťou a nepamäťou reprezentuje „medzipriestor“ pre verejnú diskusiu o minulých, ale aj aktuálnych kultúrnych axiómach spoločnosti. Vzniká tak symbolický priestor, ktorý je o. i. definovaný aj časom a spoločenskou potrebou pre kritickú reflexiu témy kolektívnej, historickej aj kultúrnej pamäti m(i)esta.

Výstava je pilotným projektom prezentačných aktivít Turčianskej galérie k 30. výročiu jej vzniku. Prvou podmienkou ich výberu bola príslušnosť k regiónu bez generačného obmedzenia (teda pohľad zvnútra) a výberu výtvarníkov, ktorí sa téme pamäti vo svojej tvorbe venujú programovo (pohľad zvonku). Je zároveň jedinečnou, pluralitne koncipovanou platformou pre uchopenie témy a prezentáciu neokonceptuálnych formálnych a výrazových postupov (citácia, reinterpretácia, apropriácia). Výber autorov ovplyvnil aj fakt, v akom médiu sa vyjadrujú. Na výstave sú zastúpené klasické, intermediálne a multimediálne koncipované diela. (fotografia, grafika, objekty, video, inštalácie, resp. ich vzájomné kombinovanie ).

Kultúrna pamäť je súčasťou nielen každodennosti, ale aj ďalších, špecifických svetov, a teda aj umeleckého. „Miesto – mesto“, ktoré je vytvárané príbehmi, učebnicami, pomníkmi, pamätnými tabuľami, sviatkami, nemôže bez udalostí spoločného spomínania existovať.

PhDr. Jarmila Kováčová

J. Gasparík

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).