“Rodáci a osobnosti – ich srdce bilo pre národ” – Štúrovci v Turci

Tagged: , ,

Odkaz štúrovskej generácie sme si pripomenuli prostredníctvom trojdielneho cyklu tvorivých dielní:

Prvá tvorivá dielňa „Náuka reči slovenskej“ sa uskutočnila na Gymnáziu J. Lettricha v Martine a pripomenula  myšlienku Ľudovíta Štúra o podpore nášho vlastného jazyka, o  šírení a rozvíjaní slovenčiny.

Druhá tvorivá dielňa „V šľapajach histórie“ bola určená členom Vzdelávacieho klubu tretieho veku a mapovala a dokumentovala osobnosti, pamätné miesta a pamätníky štúrovskej generácie v regióne Turiec.

 V pripomínaní odkazu štúrovskej generácie v oblasti významných osobností z regiónu Turiec sme pokračovali v nedeľu 9. novembra 2014 v Kultúrnom dome vo Valči, kde sa uskutočnila tretia tvorivá dielňa s názvom „Rodáci a osobnosti – ich srdce bilo pre národ“. Verejnosti pripomenula rodákov, ktorí sa zaslúžili o šírenie národného povedomia, či dobrého mena rodnej obce Valča vo svete. Boli to napr. Jozef Požeský – lekár činný v akademickom spolku Národ vo Viedni, Ján Čvikota – lekár, vlastenec a zakladateľ Matice slovenskej v Prievidzi, Ján Orságh – hudobný skladateľ, ktorý viedol prvý slovenský program na clevelandskej rozhlasovej stanici, či Stanislav Zachar, ktorému bola v roku 1919 zadaná výstavba novej budovy Matice slovenskej. V rámci podujatia sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou, ktorú viedol lektor Mgr. Igor Válek – literárny vedec, redaktor a publicista. Program obohatili aj vystúpenia spevokolu Valčan a miestnych talentovaných detí a mládeže.

Zámerom projektu „Štúrovci v Turci“ bolo pripomenúť odkaz štúrovskej generácie dnešnej mládeži. Štúrovci postupnými zmenami chceli zlepšovať sociálne postavenie a kultúrne pomery, posilňovať v Slovákoch pocit ľudskej dôstojnosti a sebavedomie neprivilegovaných vrstiev, vzbudzovať ich záujem o veci verejné. Spomienky na nich a na našich „valčianskych“ spoluobčanov, v ktorých boli hlboko zakorenené národné korene, by mali slúžiť ako vzor pre mladých ľudí, pestovať v nich hrdosť na to, že v našom blízkom okolí  žili ľudia, na ktorých môžeme byť právom hrdí.

Mgr. Monika Ondrušová

/ 3394 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).