INTEGRÁCIA ŽIAKOV V OBECNEJ ŠKOLE RODINNÉHO TYPU

Značky: , , , ,

Miestna a územná samospráva (mestá, obce) sú v zmysle prenosu kompetencií zo štátnej správy  na subjekty verejnej správy dôležitým aktérom implementácie sociálnej politiky štátu, determinantom úspešnosti procesu sociálnej inklúzie znevýhodnených a vylúčených osôb. Sú potenciálnym nositeľom a vykonávateľom zmeny, ktorá priamo určuje možnosti kvality života znevýhodnených osôb, ako aj mieru sociálnej empatie miestnej komunity k tejto cieľovej skupine  občanov.

S jedným z efektívnych príkladov implementácie sociálnej inklúzie sme sa stretli v Turčianskych Kľačanoch, v Základnej škole. Zriaďovateľom školy, ktorá sa nachádza v peknom a príjemnom, zdravom, prírodnom prostredí je Obec Kľačany. Počas našich stretnutí nás  pri realizácii spoločného projektu veľmi zaujala priateľská,  rodinná atmosféra, ktorá panovala v škole. Pozornosť predstaviteľov Stredoeurópskej skupiny pre integráciu upútalo i to, že škola je otvorená všetkým žiakom. Integruje a vzdeláva aj deti so zdravotným znevýhodnením (telesným postihom, poruchami učenia, pozornosti a správania sa), deti  zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s nadaním.

Požiadali sme riaditeľku školy Mgr. Evu Holečkovú aby nám porozprávala o výučbe žiakov so špeciálnymi potrebami: „ Jednou z hlavných priorít zamestnancov školy je vytvoriť v školskom priestore prostredie porozu- menia, tolerancie a vzájomnej úcty medzi žiakmi, pedagógmi a ostatnými zamestnancami. V škole je vybudované prostredie rodinného charakteru, pred vyučovaním, po vyučovaní a počas prestávok je  zabezpečený organizovaný prístup rodičov do školy a do tried. V triedach máme znížený počet detí,  pretože v každej sú začlenení jeden až dvaja integrovaní žiaci. V škole máme špeciálneho školského  pedagóga, ktorý spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie   v Martine a v Žiline. Okrem triedneho rozvrhu majú začlenené deti do rozvrhu zahrnuté aj hodiny so  špeciálnym pedagógom, ktorý s nimi pracuje 2 – 3 hodiny do týždňa, počas celého roka. Na vysokej úrovni je i spolupráca s rodičmi začlenených detí. V ústrety rodičom vychádza aj výchovný poradca. Život sa skladá z príjemných a nepríjemných vecí, spoločnosť z múdrych i mentálne slabších jedincov. Istou pýchou je, že v našej škole máme dobré deti. Je to výsledkom vytvorenia tradičného dedinského a rodinného charakteru a „ducha školy“. Vedenie ZŠ robí všetko pre to, aby nedošlo k deleniu školských kolektívov na dobrých a zlých žiakov, sociálne vyspelých a zaostalých žiakov, problémových  a bezproblémových, bohatých a chudobných.“ Ako prebieha proces vzdelávania žiakov s poruchami učenia a telesným postihnutím? „Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľkami neustále mapuje vzdelávacie potreby žiakov, u ktorých sa prejavujú alebo je podozrenie, že sa prejavujú príznaky niektorej poruchy učenia sa. Po dôslednej analýze  a po taktnom prehodnotení situácie s rodičmi a ich následnom súhlase budú  uvedených žiakov posielať na pedagogicko- psychologické vyšetrenie. Všetci zainteresovaní pedagógovia  v jednotlivých prípadoch konzultujú, plánujú, a využívajú vhodné metódy a organizačné postupy vyučovania. V prípade, že PP poradňa diagnostikuje poruchu učenia sa, je žiakovi so  súhlasom rodičov vypracovaný individuálny vzdelávací plán a je zvolený individuálny prístup pedagógov. V ňom zohľadníme odporučenia a závery vyšetrenia a uvedieme na čo sa pri vyučovaní zameriame, pomôcky, ktoré pri napĺňaní cieľa budeme využívať, spôsob hodnotenia tohto žiaka. Vždy sa musí pri hodnotení prihliadať na stupeň  a druh špecifickej poruchy a ich výkon hodnotíme so zodpovedajúcou toleranciou. V prípade telesného postihnutia zabezpečíme bezbariérový prístup, triedy na prízemí a možnosť vzdelávať sa v zmysle legislatívy aj mimo školy. Vzdelávanie žiakov so  špecifickými poruchami učenia sa prebieha v triedach 1. stupňa ZŠ formou integrácie do ostatného kolektívu.“ Všetci žiaci školy sa spoločne s pedagógmi zapájajú aj do kultúrno – spoločenského života obce Turčianske Kľačany. Môžete spomenúť niektoré podujatia? „V spolupráci s obcou sa škola podieľa na kultúrnych aktivitách pri uvítaní detí do života,  Vítaní jari – Vynášaní Moreny, Dni oslobodenia obce, Dni matiek, programoch pre jubilantov z radov najstarších obyvateľov obce,  sviatočných dní adventu, Vianoc a ďalších. Vo všetkých programoch účinkujú integrovaní žiaci spolu s ostatnými deťmi.
                                                                                                                                                                                   Okrem toho sa škola zúčastňuje aj dlhodobých projektov napr. s poľskými deťmi. V školskom roku 2007/2008 sme odštartovali projekt INTERREG III. v spolupráci so školou z Větrkovic v Českej republike. Prvá návšteva sa konala u nás dňa 26. Júna 2008. Ďalšie sa konajú každý rok ku Dňu detí.  “

Videodokument:

 

MORENA – video from Regionportal on Vimeo.

Foto a video: autor

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).