FOTOPASÁŽ MARTIN 2014

Tagged: , , , , ,

SĽUK 2013 (14)

FOTOPASÁŽ MARTIN 2014

2. ročník výstavy fotografií

Organizátori:
Mesto Martin
Centrum kultúry MARTIN, n.o.
Žilinský samosprávny kraj
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Fotoklub Karola Plicku Martin

Časový harmonogram výstavy FOTOPASÁŽ MARTIN 2014:

4. júna 2014 – uzávierka prihlášok na výstavu

12. júna 2014 od 16,00 h. do 19,00 h. – inštalácia výstavy

13. júna 2014 – 16,30 h. vernisáž výstavy

23. júna 2014 – deinštalácia výstavy

24. júna 2014 do 26. júna 2014 – vystavené fotografie si účastníci výstavy budú môcť prebrať v TKS v Martine v čase od 8,00 h. do 15,00 h. prípadne v inom čase podľa dohody.

Zámer konania podujatia: pripraviť prezentačné podujatie pre amatérskych fotografov Turca.

Prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com.

Uzávierka prihlášok: 4. jún 2014

Miesto konania: Pasáž (centrum) v Martine (úvodné stretnutie, príprava výstavy, vernisáž fotografií).

SĽUK 2013 2 (14)

Podmienky účasti:
– Výstavy sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca, fotograf, pričom vystavovať môže len prihláškou zaregistrovaný fotograf.
– Účastník je povinný zaregistrovať sa do 4. júna 2014 a to riadne vyplnenou prihláškou a zaslaním fotografií v elektronickej podobe na mailovú adresu organizátora súťaže: radoslav.pancik@gmail.com.
– Deň pred konaním výstavy (12. júna o 16,00 h. ) sa vystavujúci fotografi stretnú
v priestoroch Pasáže (centrum), kde si každý účastník súťažnej výstavy osobne nainštaluje svoje fotografie. Pre účastníkov Fotopasáže bude pripravená sieť, výstavné panely a stojany, na ktoré si môžu pomocou vlastných štipcov alebo iných inštalačných pomôcok zavesiť svoju kolekciu fotografií.
– Každý účastník bude mať priestor, ktorý by sa dal zaplniť cca 6 ks fotografií formátu 50×70 cm vrátane pasparty.
– Turčianske kultúrne stredisko v Martine v prípade potreby zabezpečí vystavujúcim autorom rámy na fotografie. Rámy majú jednotný rozmer 50 x 70 cm.

– Účastníci si musia priniesť štipce a iné pomôcky na inštaláciu.
– Odporúča sa vystavovať fotografie vo formáte väčšom, ako je A4. Inovatívne koncepty
a formáty sú vítané.
– Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka, ktorý využíva prostriedky
a priestor Fotopasáže na komerčnú reklamu, resp. jeho fotografie alebo konanie sú
v rozpore s dobrými mravmi, alebo porušujú zákony SR a zároveň si vyhradzuje právo fotografie vybrať / nevybrať na základe rozhodnutia organizátorov podujatia.
– Účastník výstavy súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby výstavy. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
– Účastník súhlasí s tým, aby fotografie použité na výstave organizátor použil na propagáciu Fotopasáže Martin 2014 a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.

SĽUK 2013 3 (14)

Tipy na záver:
– Prineste si so sebou dostatočné množstvo štipcov a inštalačných pomôcok.
– Pri výbere fotografií vyberajte ucelené kolekcie, aby lepšie pôsobili, nemiešajte formáty, ani žánre.
– Na Fotopasáž Martin 2014 si prineste aj vizitky na výmenu kontaktov medzi fotografmi a návštevníkmi podujatia.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie prihlášky do 4. júna 2014, a to osobne, alebo na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin, P.O. BOX 104, alebo elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com.

Súčasťou podujatia budú fotografie z FOTOMARATÓNU MARTIN 2014 a tiež kolekcia fotografií zo starého Martina, ktoré budú vystavené pri príležitosti dvadsiateho výročia mesta Martin, ako centra kultúry Slovákov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine

FOTO: Ján FARSKÝ

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).